دور و تسلسل

دو تا از مباحث پذیرفته شده در فلسفه اسلامی باطل بودن تسلسل وجودی و دور وجودی است. در این نوشتار نشان خواهم داد که تسلسل وجودی و دور وجودی لزوما باطل نیستند. برای این دو عبارت-تسلسل وجودی و دور وجودی- تعریف ساده ای خواهم اورد و نشان خواهم داد که گاهی تسلسل وجودی و دور … ادامه خواندن دور و تسلسل