فلسفه

برهان شر

برهان شر

تاکنون دو نوشتار درباره برهان شر نگاشته ام. متن اول عرفانی و متن مختصر دوم درباب خیرخواهی بود. اما برهان شر به نظر من به …

بیشتر بخوانید »

ارسطو و اعتدال

ارسطو و اعتدال

یکی از مباحث مطرح در فلسفه اخلاق نظریه اعتدال ارسطو است. ارسطو به نحوی قائل است که ما باید طریقه اعتدال را پیش بگیریم. با …

بیشتر بخوانید »

خلقت از هیچ

خلقت از هیچ

یکی از مسایل رایج برخی اذهان درباره خلقت آن است که آیا ممکن است مخلوقی از عدم به وجود آید؟ آیا ممکن است مثلا جهان …

بیشتر بخوانید »

خضر نبی

خضر نبی

در نوشتاری درباره ابراهیم خلیل دلایلی برای توجیه اخلاقی بودن قصد ذبح توسط ابراهیم و ناموجه بودن چنین عملی برای سایرین و حتی سایر انبیا …

بیشتر بخوانید »

زمان و فیزیک

زمان و فیزیک

درباره معنای کلمه “ازلی” با توجه به مطلب “خالق و صانع” توضیحاتی اضافه می کنم. درباره معنای زمان مطلب دیگری در سایت با عنوان ” …

بیشتر بخوانید »

خالق و صانع

خالق و صانع

همانطور که در مطلب “خداوند و علم” نگاشتم، خالق با صانع تفاوتهایی دارد و علم درباره صانع صحبت میکند. برخی ویژگیهای صنع و خلق در …

بیشتر بخوانید »