مطالب اخیر

زمان و فیزیک

زمان و فیزیک

درباره معنای کلمه “ازلی” با توجه به مطلب “خالق و صانع” توضیحاتی اضافه می کنم. درباره معنای “زمان” مطلب دیگری در سایت با عنوان ” قران و اصالت زمان” آمده است. فرضیه بیگ بنگ درباره نظام فیزیکی سخن میگوید و پیدایش زمان در فرضیه بیگ بنگ درباره جهان فیزیکی است. …

بیشتر بخوانید »

خالق و صانع

خالق و صانع

همانطور که در مطلب “خداوند و علم” نگاشتم، خالق با صانع تفاوتهایی دارد و علم درباره صانع صحبت میکند. برخی ویژگیهای صنع و خلق در زیر می اید. صنع درباره هندسه جهان بحث میکند. صنع به ساختار (Structure) می پردازد. صنع درباره کاربرد و مناسبت میان مفاهیم صحبت میکند.   …

بیشتر بخوانید »

خداوند و علم

خداوند و علم

امروزه در ارتباط با بحث خداوند و علم عملا غالب مدعیان به دو گروه تقسیم شده اند.(البته ندانم گرا ها را در نظر نمی گیرم.) در یک دسته، عده ای به دنبال یک توجیح علمی از نظام گیتی هستند و نظام موجه علمی از نظر غالب مدعیان خداباور و خداناباور …

بیشتر بخوانید »